ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

  • ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ


α.Ολικές Οδοντοστοιχίες

β.Μερικές Οδοντοστοιχίες

γ.Επένθετες Οδοντοστοιχίες

δ.Άμεσες μεταβατικές Οδοντοστοιχίες

ε.Οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας

στ.Επιδιορθώσεις Οδοντοστοιχιών

η.Νάρθηκες (βρυγμού, αθλητικοί, λεύκανσης)

 
 
  • ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ


α.Στεφάνες (θήκες)

β.Γέφυρες

γ.Ολικές Στοματικές Αποκαταστάσεις

δ.Τηλεσκοπικές κατασκευές

ε.Ειδικές Κατασκευές